Barcelona activa

El passat dilluns 5 de desembre els alumnes de 4t C i 4t A van anar a Barcelona per fer una activitat a Barcelona Activa, un centre on t’ajuden a orientar-te de cara al teu futur laboral.

Les dues primeres hores vam fer un test per saber quins són els treballs disponibles i quins estudis necessites per poder realitzar un ofici en concret.

La darrera hora i mitja vam fer una activitat sobre les competències bàsiques que es necessiten per a entrar en el món laboral.

En conclusió, l’activitat va ser bastant útil, sobretot el test, ja que ens ajuda molt a saber què estudiar després de l’ESO.

img_20161205_091502 img_20161205_091516

Mika Franganillo

Pregunta’m: com puc estudiar mecànica?

Per treure’t un cicle formatiu de mecànica pots anar a Barcelona hauràs de complir uns requisits:

  • Complir 19 anys o més l’any de fer la prova.
  • Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés a GS i les que tinguin l’exempció de fer totes les parts de la prova, es poden tornar a presentar amb la finalitat de millorar la seva qualificació.

Què faràs en aquest cicle formatiu?

Les petites i mitjanes empreses del sector de la fabricació mecànica i el manteniment industrial, constitueixen una part fonamental del teixit empresarial de la nostra ciutat. Es duen a terme tasques com:mecanica

Determinar els processos de mecanització de peces; tot establint a partir de la interpretació d’un plànol les eines i màquines necessàries per a la mecanització, optimitzant costos i temps.

Preparar les màquines convencionals amb els utillatges i els paràmetres adequats, per tal de dur a terme la mecanització del producte a obtenir.

Programar màquines de Control Numèric i verificar el programa mitjançant la simulació

Comprovar les característiques del producte i proposar possibles mesures correctores.

Coses que estudiaràs en el curs:

M1 – Processos de mecanització

M2 – Mecanització per control numèric                           mecanica-2

M3 – Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat i processos especials

M4 – Fabricació per arrencament de ferritja

M5 – Sistemes automatitzats

M6 – Interpretació i representació gràfica

M7 – Metrologia i assaigs

M8 – Formació i orientació laboral

M9 – Empresa i Iniciativa Emprenedora

M10 – Crèdit de Síntesi

M11 – Formació en centres de treball

Quina finalitat té?

  • Les proves d’accés tenen la finalitat de permetre l’accés a la formació professional a aquelles persones que no tenen els requisits exigits per accedir-hi directament.
  • La prova d’accés als cicles formatius de grau superior ha d’acreditar que la persona interessada té la maduresa necessària en relació amb els objectius del batxillerat, així com els coneixements específics que es requereixen per al cicle al qual vol accedir.

Aquí us poso un tríptic:

http://www.etseq.urv.cat/9etseq/uploads/Triptic-nou-GEM-240414.pdf

Joel Martín i Mika Franganillo