Mot a mot: MODA

MODA

[1696; del fr. mode, usat com a fem., del ll. modus ‘mode’, difós a totes les llengües occidentals a causa del prestigi de l’estil del vestir francès]
  f 1 1 Ús, manera o costum que està en voga durant algun temps o en un determinat país. La moda del fúting començà als anys setanta. Les modes literàries del segle XIX. La moda dels cabells llargs.
  2 esp INDUM Ús social que condiciona la indumentària segons unes normes preestablertes que varien d’acord amb l’època i la civilització.
    3 a la moda loc adv i loc adj Conforme a la moda. Va sempre a la moda. Un capell a la moda.
    4 casa de modes INDUM Taller de disseny de models de vestir.
    5 casa (o botiga) de modes INDUM Botiga on hom ven aquestes modes.
    6 de moda loc adj Expressió que hom aplica a allò que és moda. La cançó de moda. Aquest color s’ha posat de moda.
    7 ésser moda Ésser vigent, alguna cosa, com a moda. Llavors era moda de portar mirinyac.
    8 passar de moda Deixar d’ésser moda. El realisme social ha passat de moda.
    9 revista de modes INDUM PERIOD Revista especialitzada en la moda.
  2 ESTAD Donat un conjunt de dades o observacions, valor de l’observació més freqüent
  HOM: mode.

Sandra Pérez i Natàlia Herrera