Competències bàsiques

Aquesta setmana, 14 i 15 de febrer, han sigut les proves de competències bàsiques de Catalunya.

Són unes proves organitzades pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu destinades a tot l’alumnat de 4t d’ESO de tota Catalunya que avaluen les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística (llengua catalana, castellana i anglesa), en competència matemàtica i en competència cientificotecnològica.

És una avaluació amb una finalitat inormativa i orientativa pers als serveis del centre, del professorat i de l’alumnat per tal der millorar el sistema educatiu català. És una activitat obligatòria, ja que està configurada com un dret i un deure dels alumnes.

Els alumnes que no hagin assistit a les proves, les hauran de fer un altre dia que se’ls determinarà pròximamament.

La competència comunicativa lingüística consisteix en la capacitat de comprendre i produir textos i missatges de tipologia diversa, utilitzant la llengua com a vehicle de comunicació, obtenció d’informació i suport del coneixement.

La competència matemàtica consisteix en la capacitat de comprendre, utilitzar i relacionar els nombres, les informacions numèriques i els aspectes espacials de la realitat. Inclou les operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i de raonament matemàtic, problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana, el coneixement científic i social.

La competència cientificotecnològica consisteix en la capacitat de resoldre problemes, d’explicar fenòmens naturals i tecnològics, d’interpretar dades, de comprendre la metodologia científica i d’analitzar i avaluar aplicacions tecnològiques. Tot això dut a terme a partir dels coneixements científics i tecnològics, així com del domini dels processos de l’activitat científica.

L’horari de les proves ha sigut el següent:

Dimarts, 14 de febrer

 • 9 – 10 h             Matemàtiques
 • 10 – 11 h           Llengua castellana
 • 11 – 11.30 h       Descans
 • 11.30 -12.30 h   Llengua catalana

 

Dimecres, 15 de febrer

 • 9 – 10.15 h         Llengua estrangera
 • 10.15 – 11.30 h   Àmbit cientificotecnològic
 • 11.30 – 12 h       Descans

 

Elena López i Júlia Costa

Competències bàsiques

Durant els dies 14-15 de la setmana que ve, els alumnes de 4t de tota Cataliunya faran les proves de comptències bàsiques. Les quals són:

 • Català
 • Castellà
 • Anglès
 • Matemàtiques
 • Cientificotecnologia

Desitgem sort a tots els alumnes que les faran i que intentin que els hi surtin bé.

 

Helena Martín i Iván Pérez